Фаланстеры в ТНР: falansterowe komuny sukcesem państwa ludowego!

15a4f84b5159213034065ba60d4979d2

CЛАВА РЕВОЛЮЦИИ!

Budowane od 2015 roku falanstery – inicjatywa wysunięta przez proletariackie, zżyte ze sobą społeczności tuż po rewolucji majowej zostały oddane do użytku. Partyjni dygnitarze uroczyście przecięli wstęgi otwierając zespoły budynków mieszkalnych przy miejscach pracy. Towarzysze robotnicy wraz z proletariackimi rodzinami od dzisiaj mogą zamieszkiwać bezpośrednio przy miejscu wspólnej pracy i walki ku chwale wspólnej, silnej ojczyzny.

Falanstery wykonano w sposób nowoczesny, jednak w duchu tradycji, która nam, Siedmiogrodzianom jest szczególnie bliska. Kwatery mieszkalne połączone z placówkami oświaty, jadłodajniami dla spracowanych robotników, sklepami z towarami z przydziału i wiele miejsca do odpoczynku, takie jak upiększone parki zielenią i ławkami. To wszystko stworzyło Państwo, które pragnie, by jego obywatele czuli się komfortowo w celu większej wydajności do pracy.

Większość zespołów falansterów (nie mylić z wysokimi blokami budowanymi kilkadziesiąt lat wcześniej) zostało pobudowanych w Braszowskim Okręgu Przemysłowym ze względu na większe natężenie ciężkiego przemysłu. To tam są najlepsze warunki do budowy hut, stoczni, które wciąż są w budowie bądź w trakcie unowocześniania. Wszystkim członkom komun przemysłowych życzymy sława rewolucji i siły do pracy o wielką ojczyznę!

Распоряжение о официальных языках (Rozporządzenie o językach urzędowych)

Dwujęzyczność mikronacji celem rozwoju intelektualnego jednostek!

Sława rewolucji! Z dniem dzisiejszym w życie wchodzi rozporządzenie Towarzysza Siergieja Makłowa o dwujęzyczności mikronacji. Ten zabieg ma na celu promocję i utrwalanie języka rosyjskiego, dodatkowo powiązany z kulturą Republiki Ludowej Siedmiogrodu. Od tej pory wszystkie ogłoszenia, ustawy, rozporządzenia będą pisane również w języku rosyjskim. Radosny dzień, bowiem okazujemy, że Siedmiogród Ludowy murem stoi za intelektualnym rozwojem jednostek. Niech światłość rewolucji opiekuje się naszą znajomością języków! Sława rewolucji!

Zapis rozporządzenia poniżej.

godlo_max

Распоряжение о официальных языках

В связи с этим, что трансильванский пролетариат благодаря историчейским событьям век веков говорит по русский, Государственный совет Трансильванской Народной Республики и Товарищ Генералиссимус Сергей Томашевич Маклов решили установить русский язык официальным. Обращаем тоже внимание на международные cитуации польский язык будет тоже официальным. Да здравстунет наша Родина! Слава революции!

  1. ) Распоряжение не нарушает:

-традиции и яркой культуры Трансильвании: все время уважаем другие сорты траньсильванского языка, однако зтот язык не будет далее официальным,

-свободы пролетариата.

2) Русский язык есть официальным Трансильванской Народной Республикии

-все официальные писма будут писано на русском языке,

-русский язык использованы в общественных зданиях, средствах массовой информации, распорязениях.

3) Польский язык есть вспомагательным языком. Все официальные писма нужны написаны тоже по польском языке.

-правило вспомагательного языка не применяет в ежедневной речи и местных средствах массовой информации.

Право вступает в силу с момента его подписания.

/-/ Председатель Государственного совета Трансильваньской Народной Республики,

Товарищ Сергей Томашевич Маклов

 

JĘZYK POLSKI

godlo_max

Rozporządzenie o językach urzędowych

W związku z tym, że siedmiogrodzki proletariat, dzięki historycznym zdarzeniom od wieków posługuje się językiem rosyjskim, Rada Państwa Republiki Ludowej Siedmiogrodu oraz Towarzysz Generalissimus Siergiej Makłow postanowili ustanowić język rosyjski urzędowym. Zwracamy także uwagę na sytuacje międzynarodowe język polski również będzie językiem urzędowym. Niech żyje nasza ojczyzna! Sława rewolucji!

1)  Rozporządzenie nie narusza:

-tradycji i barwnej kultury Siedmiogrodu: cały czas respektowane są różne odmiany języka siedmiogrodzkiego (w użyciu), jednakże język ten nie będzie dalej językiem urzędowym,

-wolności proletariatu,

2) Język rosyjski jest językiem urzędowym Republiki Ludowej Siedmiogrodu:

-wszystkie pisma urzędowe są pisane w języku rosyjskim,

-język rosyjski jest (od tej pory) wykorzystywany w budynkach użyteczności publicznej, mediach, rozporządzeniach.

3) Język polski jest językiem pomocniczym. Wszystkie oficjalne pisma muszą być również zapisane w języku polskim.

-zasada języka pomocniczego nie obowiązuje w mowie codziennej oraz mediach lokalnych.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.

/-/ Przewodniczący Rady Państwa Republiki Ludowej Siedmiogrodu,

Towarzysz Siergiej Tomaszewicz Makłow

Przygotowania do obchodu święta urodzin Przywódcy

red-square-2

W całym kraju trwają przygotowania do obchodów jednego z państwowych świąt – urodzin Najwyższego Przywódcy. Trzydziestego pierwszego marca proletariusze mogą odetchnąć od ciężkiej pracy, by wspólnie świętować.

Największe przygotowania widać na Placu Rewolucji w Klużu. W tym roku nie odbędzie się jednak parada wojskowa jak było w roku ubiegłym, gdyż wielkimi krokami zbliża się druga rocznica Wielkiej Rewolucji Majowej. Plac Rewolucji przystrojono w hasła propagandowe, portrety, kwiaty, rozstawiono również trybunę dla orkiestry wojskowej, która właściwie przez cały czas obchodu święta na Placu Rewolucji będzie grała pieśni ku chwale Towarzyszowi Generalissimusowi.

Zamiast parady wojskowej Biuro Przewodniczącego Rady Państwa postanowiło, że odbędzie się “Parada Brygad Socjalistycznych”. Reprezentacje zakładów, spółdzielni rolniczych, hut i manufaktur zjadą się do stolicy, by wspólnie nieść hasła i maszerować przez plac.

Przygotowania do święta trwają w całym kraju. Zakłady pracy, ulice, budynki użyteczności publicznej zostały przystrojone czerwonymi wstążkami, hasłami, flagami państwowymi. Z zakładów destylacji zwozi się całe dostawy alkoholu, który uprzyjemni obywatelom obchodzenie święta. Na rynkach miejskich pojawi się wiele atrakcji głównie dla młodszych obywateli, którzy wedle idei maklowizmu są powoli przystosowywani do życia w socjalistycznej, wspólnej ziemi.