Распоряжение о официальных языках (Rozporządzenie o językach urzędowych)

Dwujęzyczność mikronacji celem rozwoju intelektualnego jednostek!

Sława rewolucji! Z dniem dzisiejszym w życie wchodzi rozporządzenie Towarzysza Siergieja Makłowa o dwujęzyczności mikronacji. Ten zabieg ma na celu promocję i utrwalanie języka rosyjskiego, dodatkowo powiązany z kulturą Republiki Ludowej Siedmiogrodu. Od tej pory wszystkie ogłoszenia, ustawy, rozporządzenia będą pisane również w języku rosyjskim. Radosny dzień, bowiem okazujemy, że Siedmiogród Ludowy murem stoi za intelektualnym rozwojem jednostek. Niech światłość rewolucji opiekuje się naszą znajomością języków! Sława rewolucji!

Zapis rozporządzenia poniżej.

godlo_max

Распоряжение о официальных языках

В связи с этим, что трансильванский пролетариат благодаря историчейским событьям век веков говорит по русский, Государственный совет Трансильванской Народной Республики и Товарищ Генералиссимус Сергей Томашевич Маклов решили установить русский язык официальным. Обращаем тоже внимание на международные cитуации польский язык будет тоже официальным. Да здравстунет наша Родина! Слава революции!

  1. ) Распоряжение не нарушает:

-традиции и яркой культуры Трансильвании: все время уважаем другие сорты траньсильванского языка, однако зтот язык не будет далее официальным,

-свободы пролетариата.

2) Русский язык есть официальным Трансильванской Народной Республикии

-все официальные писма будут писано на русском языке,

-русский язык использованы в общественных зданиях, средствах массовой информации, распорязениях.

3) Польский язык есть вспомагательным языком. Все официальные писма нужны написаны тоже по польском языке.

-правило вспомагательного языка не применяет в ежедневной речи и местных средствах массовой информации.

Право вступает в силу с момента его подписания.

/-/ Председатель Государственного совета Трансильваньской Народной Республики,

Товарищ Сергей Томашевич Маклов

 

JĘZYK POLSKI

godlo_max

Rozporządzenie o językach urzędowych

W związku z tym, że siedmiogrodzki proletariat, dzięki historycznym zdarzeniom od wieków posługuje się językiem rosyjskim, Rada Państwa Republiki Ludowej Siedmiogrodu oraz Towarzysz Generalissimus Siergiej Makłow postanowili ustanowić język rosyjski urzędowym. Zwracamy także uwagę na sytuacje międzynarodowe język polski również będzie językiem urzędowym. Niech żyje nasza ojczyzna! Sława rewolucji!

1)  Rozporządzenie nie narusza:

-tradycji i barwnej kultury Siedmiogrodu: cały czas respektowane są różne odmiany języka siedmiogrodzkiego (w użyciu), jednakże język ten nie będzie dalej językiem urzędowym,

-wolności proletariatu,

2) Język rosyjski jest językiem urzędowym Republiki Ludowej Siedmiogrodu:

-wszystkie pisma urzędowe są pisane w języku rosyjskim,

-język rosyjski jest (od tej pory) wykorzystywany w budynkach użyteczności publicznej, mediach, rozporządzeniach.

3) Język polski jest językiem pomocniczym. Wszystkie oficjalne pisma muszą być również zapisane w języku polskim.

-zasada języka pomocniczego nie obowiązuje w mowie codziennej oraz mediach lokalnych.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.

/-/ Przewodniczący Rady Państwa Republiki Ludowej Siedmiogrodu,

Towarzysz Siergiej Tomaszewicz Makłow

Advertisements