Dziennik ustaw

godlo_max

Ustawa zasadnicza Republiki Ludowej Siedmiogrodu

Preambuła

Wspaniała Rewolucja Transylwańska pod wodzą Towarzysza Rewolucjonisty Dawida Kovacsa zniosła okrutne rządy imperialistycznych, faszystowskich podżegaczy wojennych i wyzyskiwaczy proletariatu – odkuła kajdany ludowi pozbawiając władzy kapitalistycznych bankierów. Pozwoliło to na wprowadzenie równości, wydajności, zwrotu ludzkości – socjalizmu.

Po rewolucji zaszły gwałtowne zmiany w Ojczyźnie Dobrobytu. Liczne reformy gospodarcze i militarne pozwoliły na nagły skok na czołową pozycję wśród innych nacji. Wprowadzenie socjalizmu położyło kres wyzyskiwaniu człowieka, zniosło waśnie narodowościowe i inne problemy, z którymi coraz częściej borykali się ludzie podczas rządów imperialistów.

Pomimo wielu, nieudanych zresztą prób podżegaczy i imperialistów z innych narodów Republika Ludowa Siedmiogrodu była nieugięta. Każda forma ofensywy na nasz kraj szybko zmieniała się w defensywę, aż lud proletariacki w wielu nacjach dzięki Republice Ludowej Siedmiogrodu mógł zaznać wolności i życia w spokojnej, wydajnej socjalistycznej ojczyźnie.

W między czasie umocnił się sojusz ludu pracującego miast oraz ludu pracującego wsi – kołchozy i fabryki silnie współpracowały ze sobą, a małe związki rolnicze zamieniały się w wydajne, wielkie spółdzielnie. Proletariacka dyktatura pozwoliła na rozwój ojczyzny w niebywale szybkim tempie, a przez lata istnienia republiki ludowej wiele tyranii poczuło wyzwoleńczą moc socjalizmu niesioną słowem i czynem przez siedmiogrodzkich rewolucjonistów – prawdziwych ludzi czynu, ludzi pracy i wielu dokonań.

Najważniejszym celem Republiki Ludowej Siedmiogrodu stało się zbudowanie silnego, bezklasowego społeczeństwa socjalistycznego. Również internacjonalizm był jedną z przyczyn budowania siedmiogrodzkiej potęgi – republika ludowa ma swych bohaterów z innych narodów dobrze nam znanych.

Jednak po wielu wahaniach na szczeblach opieki proletariatu te społeczeństwo traci na sile, więc My, Siedmiogrodzianie, socjaliści, rewolucjoniści, uczestnicy rewolucji majowej, która pod przywództwem prawdziwych, wiernych socjalistów i najznakomitszych opiekunów proletariatu pragniemy je odbudować. Społeczeństwu ma pomóc w tym świetlana idea makłowizmu, która została specjalnie spisana, by duch socjalistyczny w społeczeństwie nie upadł, lecz aby przemówił do ludzkich umysłów, aby stworzyć socjalistyczny wzór dla innych nacji. Ta idea jest ideą przyszłościową – tym kieruje się socjalizm oraz każdy proletariusz. Sława rewolucji!

Artykuł I:Określenie funkcjonowania oraz stanowienia Republiki Ludowej Siedmiogrodu.

1. Republika Ludowa Siedmiogrodu jest państwem socjalistycznym, wyrażającym się w idei wspólnej pracy proletariatu oraz internacjonalizmu. Republika Ludowa Siedmiogrodu jest państwem ogólnonarodowym, złożonym z różnych społeczności oraz ludności należących do różnych kultur.
2. Władza w Republice Ludowej Siedmiogrodu należy do proletariatu, który sprawuje władzę za pomocą deputowanych Rady Państwa.
3. Proletariatowi w sprawowaniu władzy pomaga świetlana idea makłowizmu, która napawa lud robotniczy pomysłem oraz zapałem do tworzenia wspólnej, socjalistycznej ojczyzny.

Artykułł II: Władza wykonawcza-Przewodniczący Rady Państwa

1. Przewodniczący Rady Państwa, jako przewodniczący komitetu rządzącego jest równocześnie głową państwa i prowodyrem proletariatu. To osoba reprezentująca również państwo za granicą sławiąc dobre imię państwa oraz dbając o jego interesy poza granicami.
2. Przewodniczący Rady Państwa jest osobą nietykalną – może zostać odwołany tylko w przypadku dobrowolnego zrzeczenia się stanowiska.
3. Przewodniczący Rady Państwa może być jednocześnie volosem (ministrem).
4. Przewodniczący Rady Państwa przyznaje obywatelom ordery i medale, zatwierdza awanse w Armii Czerwonych oraz jednostkach służb bezpieczeństwa, nadaje stopnie generalskie i stopień Marszałka Armii Czerwonych oraz wyznacza komisarzy głównych jednostek służb bezpieczeństwa. Jest również zwierzchnikiem sił zbrojnych Republiki Ludowej Siedmiogrodu.
5. Wiceprzewodniczący Rady Państwa jest wybierany przez radnych. Kandydaturę na to stanowisko ma możliwość zgłosić każdy członek komitetu rządzącego. Wiceprzewodniczący Rady Państwa może być również bezpośrednio wybrany przez Przewodniczącego Rady Państwa.
6. W razie nieobecności Przewodniczącego Rady Państwa Republiki Siedmiogrodu, wówczas jego obowiązki przejmuje Wiceprzewodniczący Rady Państwa. Przewodniczący Rady Państwa określa czas swojej nieobecności tym samym wyznaczając okres wypełniania jego obowiązków przez Wiceprzewodniczącego.
7. Przewodniczący Rady Państwa posiada możliwość wyznaczenia swojego następcy, który musi pochodzić z kręgów politycznych. Wówczas kandydatura musi być zaakceptowana przez członków Rady Państwa ½ głosów. W razie niewykorzystania opcji następcą pozostaje Wiceprzewodniczący Rady Państwa
Następca Przewodniczącego Rady Państwa obejmuje urząd po:
a) Śmierci osoby ówcześnie piastującej urząd,
b) Zrzeczenia się wykonywanej funkcji przez Przewodniczącego,
c) Zadeklarowanego odejścia z życia politycznego,
d) Nieobecności nie krótszej niż 5 miesięcy.

Artykuł III: Władza ustawodawcza-Rada Państwa

1. Najwyższym organem władzy państwowej jest Rada Państwa będąca komitetem rządzącym.
2. Rada Państwa, jako najwyższy wyraziciel woli ludu pracującego miast i wsi urzeczywistnia suwerenne prawa narodu.
3. Rada Państwa uchwala ustawy oraz sprawuje kontrolę nad działalnością innych organów władzy i administracji państwowej.
4. Rada Państwa obraduje na posiedzeniach. Pierwsze posiedzenie musi być zwołane przynajmniej miesiąc po wyborach. Czas trwania jednej sesji posiedzeń zależy od decyzji radnych.
5. Kadencja Rady Państwa może być przedłużona w takim samym składzie.
6. Inicjatywa ustawodawcza przysługuje Radzie Państwa oraz radnym.
7. Ustawy uchwalone przez większość radnych podpisują Przewodniczący Rady Państwa oraz Wiceprzewodniczący Rady Państwa. Ogłoszenie ustawy w Dzienniku Ustaw zarządza Przewodniczący Rady Państwa

Artykuł IV: Władza sądownicza

1. Wymiar sprawiedliwości w Republice Ludowej Siedmiogrodu sprawują: Sąd Rewolucyjny, Sąd Wojskowy oraz sądy komitatowe.
2. Sąd Rewolucyjny jest naczelnym organem sądowym i sprawuje nadzór nad działalnością wszystkich innych sądów w zakresie orzekania.
3. Sądy stoją na straży ustroju Republiki Ludowej Siedmiogrodu, ochraniają zdobycze siedmiogrodzkiego ludu pracującego, strzegą praworządności ludowej, własności społecznej i praw obywateli, karzą przestępców.
4. Rozpoznawanie i rozstrzyganie spraw w sądach odbywa się z udziałem ławników ludowych, z wyjątkiem przypadków określonych w ustawie.
5. Kadencję sędziów oraz ławników sądów komitetowych określa ustawa.
6. Sąd Rewolucyjny wybiera Rada Państwa na okres pięciu miesięcy.
7. Sędziowie podlegają tylko Konstytucji Republiki Ludowej Siedmiogrodu, kodeksowi karnemu oraz ustawom.
8. Sąd Wojskowy jest naczelnym wojskowym organem sprawiedliwości orzekającym wyroki w sprawach związanych z obroną narodową i bezpieczeństwem wewnętrznym.
9. Sądy Wojskowe nie mogą prowadzić rozpraw cywilnych oraz związanych z przewinieniami w zakresie gospodarki bądź polityki.

Artykuł V: Władza wojskowa

1. Władzę wojskową w Republice Ludowej Siedmiogrodu sprawuje Najwyższa Ludowa Rada Wojskowa składająca się z dowództwa jednostek obrony oraz bezpieczeństwa wewnętrznego.
2. Na czele Najwyższej Ludowej Rady Wojskowy stoi Przewodniczący Rady Państwa będący zwierzchnikiem sił zbrojnych Republiki Ludowej Siedmiogrodu.
3. Najwyższa Ludowa Rada Wojskowa:
a) Rozbudowuje armię oraz jednostki bezpieczeństwa wewnętrznego,
b) Wypełnia rozkazy oraz rozporządzenia wydane przez komitet rządzący,
c) Decyduje o manewrach wojskowych oraz ćwiczeniach jednostek bezpieczeństwa,
d) Wydaje rozporządzenia dotyczące zmian w jednostkach organizacyjnych wojska i służb bezpieczeństwa,
e) Wydaje dyktaty jednostkom bezpieczeństwa wewnętrznego oraz jednostkom mniejszym.
4. Najwyższa Ludowa Rada Wojskowa, w przypadku ogłoszenia przez komitet rządzący stanu wojennego sprawuje władzę w państwie do odwołania stanu wojennego. W przypadku zakończenia stanu wojennego obowiązki komitetu rządzącego wypełniają z powrotem Rady Państwa.

Artykuł VI: Obrona socjalistycznej ojczyzny

1.Obrona socjalistycznej ojczyzny jest najważniejszą funkcją państwa, sprawą całego narodu. W celach obrony zdobyczy socjalistycznych, pokojowej pracy narodu siedmiogrodzkiego, suwerenności i integralności terytorialnej państwa, w RLS utworzono Siły Zbrojne i ustanowiono powszechny obowiązek służby wojskowej.
2.Obowiązkiem Sił Zbrojnych RLS wobec narodu jest niezawodna obrona socjalistycznej ojczyzny, pozostawanie w stałej gotowości bojowej, gwarantującej natychmiastowe odparcie każdego agresora.
3.Państwo zapewnia bezpieczeństwo i obronność kraju oraz wyposaża Siły Zbrojne RLS we wszystko, co jest im niezbędne.
4.Obowiązki organów państwowych, organizacji społecznych, osób urzędowych i obywateli w dziedzinie zagwarantowania bezpieczeństwa kraju i umacniania jego obronności określa ustawodawstwo RLS.

Artykuł VII: Prawa i obowiązki obywateli

1.Obywatelom Republiki Ludowej Siedmiogrodu, przysługuje prawo do prowadzenia wszelkiej działalności nie prowadzącej do szkody innych osób lub Ludowej Ojczyzny.
2.Każdy obywatel jest zobowiązany do:
a) wierności Republice Ludowej Siedmiogrodu;
b) przestrzegania prawa Republiki Ludowej Siedmiogrodu;
c) troski o wspólne dobro Republiki Ludowej Siedmiogrodu;
d) dbania o miejsca publiczne Republiki Ludowej Siedmiogrodu.
3. Prawa obywatelskie mogą zostać ograniczone wyłącznie w drodze ustawy oraz czasowo, podczas stanu wojennego, w drodze rozporządzenia Przewodniczącego Rady Państwa.

Artykuł VIII: Komitaty ludowe jako forma podziału administracyjnego

1. Podstawowymi jednostkami podziału administracyjnego w Republice Ludowej Siedmiogrodu są komitaty ludowe. Komitaty te są zarządzane przez koła i brygady proletariackie dbając o dobro wspólne oraz tym samym rozwija sprawność ojczyźnianej pracy rozwijając ideę dyktatury proletariatu.
2.Władzą w każdym komitacie ludowym są brygady proletariackie złożone ze wszystkich ludzi roboty zamieszkujących dany komitat ludowy. Na czele wszystkich brygad proletariackich stoi przewodniczący.
3. W skład komitatów ludowych wchodzą niższe jednostki podziału administracyjnego, czyli miasta i wsie.
4. Władzę w miastach i wsiach sprawują Rady Brygad Socjalistycznych, które składają się z wyznaczonych przez proletariuszy reprezentantów danych brygad robotniczych. Na czele pojedynczej Rady Brygad Socjalistycznych stoi mer wybierany przez członków rady.
5. Władzę na terenach wiejskich sprawują Kombinaty Rolnicze złożone z reprezentantów złożonych z proletariuszy. Na czele Kombinatu Rolniczego stoi dierewnik wybierany przez wszystkich członków wiejskich brygad socjalistycznych, czyli przez wszystkich mieszkańców wsi.

Artykuł IX: Zmiany Konstytucji

1. Zmiana treści Konstytucji może nastąpić tylko w drodze ustawy, uchwalonej przez Radę Państwa większością co najmniej dwóch trzecich głosów w obecności co najmniej siedemdziesięciu pięciu procent ogólnej liczby posłów.

 

godlo_max

Распоряжение о официальных языках

В связи с этим, что трансильванский пролетариат благодаря историчейским событьям век веков говорит по русский, Государственный совет Трансильванской Народной Республики и Товарищ Генералиссимус Сергей Томашевич Маклов решили установить русский язык официальным. Обращаем тоже внимание на международные cитуации польский язык будет тоже официальным. Да здравстунет наша Родина! Слава революции!

  1. ) Распоряжение не нарушает:

-традиции и яркой культуры Трансильвании: все время уважаем другие сорты траньсильванского языка, однако зтот язык не будет далее официальным,

-свободы пролетариата.

2) Русский язык есть официальным Трансильванской Народной Республикии

-все официальные писма будут писано на русском языке,

-русский язык использованы в общественных зданиях, средствах массовой информации, распорязениях.

3) Польский язык есть вспомагательным языком. Все официальные писма нужны написаны тоже по польском языке.

-правило вспомагательного языка не применяет в ежедневной речи и местных средствах массовой информации.

Право вступает в силу с момента его подписания.

/-/ Председатель Государственного совета Трансильваньской Народной Республики,

Товарищ Сергей Томашевич Маклов

 

JĘZYK POLSKI

godlo_max

Rozporządzenie o językach urzędowych

W związku z tym, że siedmiogrodzki proletariat, dzięki historycznym zdarzeniom od wieków posługuje się językiem rosyjskim, Rada Państwa Republiki Ludowej Siedmiogrodu oraz Towarzysz Generalissimus Siergiej Makłow postanowili ustanowić język rosyjski urzędowym. Zwracamy także uwagę na sytuacje międzynarodowe język polski również będzie językiem urzędowym. Niech żyje nasza ojczyzna! Sława rewolucji!

1)  Rozporządzenie nie narusza:

-tradycji i barwnej kultury Siedmiogrodu: cały czas respektowane są różne odmiany języka siedmiogrodzkiego (w użyciu), jednakże język ten nie będzie dalej językiem urzędowym,

-wolności proletariatu,

2) Język rosyjski jest językiem urzędowym Republiki Ludowej Siedmiogrodu:

-wszystkie pisma urzędowe są pisane w języku rosyjskim,

-język rosyjski jest (od tej pory) wykorzystywany w budynkach użyteczności publicznej, mediach, rozporządzeniach.

3) Język polski jest językiem pomocniczym. Wszystkie oficjalne pisma muszą być również zapisane w języku polskim.

-zasada języka pomocniczego nie obowiązuje w mowie codziennej oraz mediach lokalnych.

Ustawa wchodzi w życie z chwilą jej podpisania.

/-/ Przewodniczący Rady Państwa Republiki Ludowej Siedmiogrodu,

Towarzysz Siergiej Tomaszewicz Makłow

Advertisements